Province: 5 Lumbini Chapter

Ghanshyam Sigdel sigdelgs@yahoo.com
Dr.Santosh Shah santshah@hotmail.com
Dr.Rajesh Poudel rajeshpoudel@yahoo.com

Executive committee of SSN lumbini branch

(SSN-LB)

 • PRESIDENT

  • Dr.Ghanshyam Sigdel

 

 

 

 • GENERAL SECRETARY

  • Dr.Santosh Shah

 

 

 

 

 • TREASURER

  • Dr.Rajesh Poudel

 

 

 

 

 • EXECUTIVE MEMBERS

  • Dr.Pravin Joshi
  • Dr.Tikaram Bhandari
  • Dr.Krishna Basyal
  • Dr.Sanjay Pandey
  • Dr.Santosh Mishra
  • Dr.Manish Gautam
  • Dr.Phalguni K.Pokherel
  • Dr.Ashok Pradhan
  • Dr.Saroj B. Pradhan
  • Dr.Sumod Koirala
  • Dr.Bishal Acharya
  • Dr.Deepak K.Yadav
  • Dr.Divas Thapa
  • Dr.Kritendra R.Sharma
  • Dr. Ghanshyam Sigdel
  • Dr.Santosh Shah santshah@hotmail.com
   Dr.Rajesh Poudel rajeshpoudel@yahoo.com

Provinces 5

Lumbini Chapter : Bhairahawa

 

 

Regional Executive Committe